I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Návštevník internetového projektu FiremnyKatalog.sk (www.firemnykatalog.sk, aktuality.firemnykatalog.sk), ďalej len „SERVER“, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť GlobalVEA Investment, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 46228047, DIČ: 2023288960, (ďalej len „prevádzkovateľ“), svojou návštevou bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Projekt je verejný internetový server, poskytujúci fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“) možnosť používať on-line služby, ako katalóg firiem a aktuálne akcie firiem. Spoplatnené sú rozšírené profilové karty pre firmy a reklamné / prezentačné služby, ktorých cenník je uvedený na internetových stránkach tohto portálu alebo v týchto obchodných podmienkach.

II. OBJEDNÁVKA A OBSAH INZERCIE

Objednávateľ sa zaväzuje, že pri objednávke poskytne pravdivé údaje o svojej osobe, firme a prevádzke. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany – svojich poverených obchodných zástupcov, umiestňuje na server. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť cien inzerentov, otváracích hodín, uvedených kontaktov či správnosti popisu a adresy na profilových kartách. Prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľov inzercie.

Vytvorenie profilovej karty – objednávateľ si môže predplatiť inzerciu cez formulár, ktorý nájde na tomto serveri: https://firemnykatalog.sk/pridat-profil/, kde je vopred uzrozumený s cenníkom za služby inzercie a vidí objednávkový formulár, kde vyplní všetky požadované údaje, podľa správnosti a aktuálnosti v dobe objednávania. Potvrdením objednávky cez tlačítko „PRIDAŤ PROFIL“ a zaškrtnutím tlačítka „Áno, Obchodné podmienky som si prečítal a súhlasím s nimi“ sa táto objednávka stáva záväznou a objednávateľovi je v prípade plateného profilu vystavená predfaktúra za objednanú službu alebo je presmerovaný na jej zakúpenie na eShop http://medialnykatalog.sk (v prípade, že je objednaný bezplatný profil, predfaktúra sa nevystavuje). Po úhrade predfaktúry za platený profil je prevádzkovateľ povinný zaslať objednávateľovi do 7 dní na schválenie vytvorenú profilovú kartu na prípadnú korektúru obsahu. Na základe schválenia objednávateľom je možné danú profilovú kartu aktivovať na serveri, a prevádzkovateľ je tak povinný túto akciu urobiť najneskôr do 48 hodín od schválenia profilovej karty objednávateľom. V prípade bezplatného profilu je prevádzkovateľ povinný do 7 dní overiť objednávku a v prípade správnosti údajov zverejniť profil na serveri. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neschváliť objednávku inzercie a následnú fakturáciu, a to aj bez udania dôvodu.

Zrušenie profilovej karty – objednaný profil si môže zrušiť objednávateľ zaslaním e-mailu na ks.tn1566628950g@eci1566628950ffo1566628950 so žiadosťou o zrušenie konta, zo svojho východiskového e-mailu, na ktorý je registrovaný (objednaný) daný profilový balíček. Avšak po zrušení profilovej karty zároveň objednávateľ súhlasí s tým, že na serveri sa vymažú aj všetky jeho dáta, ktoré tam pri a po objednávke vložil. Tento krok je pre užívateľa nevratný. Užívateľovi deaktiváciou / zrušením profilovej karty nevzniká žiaden nárok na vrátenie predplatného za už zaplatené služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť profil ktorémukoľvek objednávateľovi, ak administrátor servera zistí, alebo bol upozornený na neaktuálnosť profilu, zavádzajúce či klamlivé informácie na profilovej karte. V takomto prípade ak objednávateľ nepreukáže opak skutočnosti, prípadne nedôjde k náprave, prevádzkovateľ zruší danú profilovú kartu, avšak zrušením profilovej karty objednávateľovi nevzniká žiaden nárok na vrátenie predplatného za už zaplatené služby.

III. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

Objednávateľ plne zodpovedá za obsah na profilovej karte, ktorý uviedol pri objednávke a prípadných následných zmenách. V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku neopodstatnenej či fiktívnej objednávky inzercie tretími osobami. Užívateľ servera dáva na základe všeobecných podmienok servera pri objednávke bezvýhradný súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie správ „newsletterov“ užívateľovi servera, obsahujúcich informácie o službách a novinkách na serveri, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce rôzne informácie tretích osôb.

Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Avšak vynaloží maximálnu snahu a profesionálne znalosti na to, aby takýto možný výpadok servera nebol dlhší ako 24 hodín. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez povinnosti akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať všetky právne normy Slovenskej republiky.

IV. PLATENÉ SLUŽBY, PLATBY, OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIE

Projekt je v základnej forme pre inzerujúcich užívateľov bezplatný. Rozšírený profil na mieru je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. Inzercia pre súkromné osoby nie je umožnená. Spoplatnená je služba TOP ponúk na úvodnej strane servera, a TOP pozícia profilovej karty v danej kategórii. Spoplatnená je taktiež bannerová reklama na serveri. Všetky tieto doplnkové reklamné platené služby sú klientovi prístupné až po vytvorení a zaplatení objednávky, ktorú je možné vytvoriť priamo cez užívateľský objednávkový formulár na https://firemnykatalog.sk/pridat-profil/. Po úhrade bude užívateľovi automaticky vygenerovaná a zaslaná faktúra – daňový doklad. Bannerovú reklamu na serveri je možné objednať inzerujúcim aj neinzerujúcim užívateľom. Objednávateľ môže vykonať svoju platbu za uvedené služby bankovým prevodom, priamym vkladom na účet prevádzkovateľa, alebo poštovou poukážkou na účet prevádzkovateľa. Pri všetkých platbách je užívateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol objednávky / predfaktúry. V prípade stornovania bannerovej reklamnej kampane, prevádzkovateľ má nárok na storno poplatok a to nasledovne: 7 a viac kalendárnych dní pred jej začatím poplatok 50% z kontrahovanej sumy, do 7 dní poplatok 70% sumy a za menej ako 24 hodín a po spustení reklamnej kampane 100% poplatok kontrahovanej sumy. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese ks.tn1566628950g@eci1566628950ffo1566628950, alebo zaslaním reklamácie na adresu: GlobalVEA Investment, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko.

V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa, je užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to v lehote do 14 dní odo dňa pochybenia prevádzkovateľa, inak toto právo užívateľa zaniká.

Akékoľvek fakturačné alebo platobné problémy pre objednávateľov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu ks.tn1566628950g@eci1566628950ffo1566628950. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš ekonomický team sa bude snažiť akýkoľvek takýto problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 14 dní od jeho nahlásenia.

Akékoľvek technické problémy pre užívateľov je potrebné taktiež zasielať na e-mailovú adresu ks.tn1566628950g@eci1566628950ffo1566628950. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš realizačný team sa bude snažiť akýkoľvek technický problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 48 hodín od jeho nahlásenia.

Všetky uvedené predplatené ceny na tomto serveri sú s DPH.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov pre projekt (firemnykatalog.sk, aktuality.firemnykatalog.sk)

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom/Objednávkovom formulári na webovom sídle. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť GlobalVEA Investment, s.r.o., so sídlom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 46228047, DIČ: 2023288960 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári ako aj údaje o objednávkach registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v projekte na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Po zrušení registrácie/objednávky v projekte a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je GlobalVEA Investment, s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný GlobalVEA Investment, s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla GlobalVEA Investment, s.r.o., prípadne emailom na ks.tn1566628950g@eci1566628950ffo1566628950. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s GlobalVEA Investment, s.r.o. ako sú zmluvní reklamní partneri, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom/Objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od GlobalVEA Investment, s.r.o. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných GlobalVEA Investment, s.r.o..

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: G.N.T. Business Services, s.r.o. (IČO-44749465), andré – media SK, s.r.o. (IČO-44552718).

VI. VYUŽÍVANIE COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…